تبلیغات
این قیمت ها در تاریخ 1392/5/1 مندرج و برنامه ریزی شده است

:تبلیغات عکسی

تبلیغات 120 در 240 و 480 در 60 ماهیانه 3000 تومان و سه ماهه 8000 تومان
تبلیغات اجناس  120 در 240 و 480 در 60 ماهیانه 4500 تومان و سه ماهه 12000 تومان

تبلیغات 125 در 125 ماهیانه 2000 تومان و سه ماهه 5000تومان 
تبلیغات اجناس 125 در 125 ماهیانه 3000 تومان و سه ماهه 8000تومان 

:تبلیغات کلیکی و باز شدن صفحه در صورت کلیک بر روی وب سایت اس و مس

ماهیانه 10000 تومان و سه ماهه 25000 تومان
تبلیغات کلیکی اجناس ماهیانه 15000تومان و سه ماهه 40000 تومان

!!!در ضمن شما بیا با این شماره و ایمیل تماس داشته باش با هم راه میایم این قیمت ها مبلغیه که پایین تر هم میاد شاید به صفر هم برسه بعضاً!!!

a.khani1376@yahoo.com
09190782398